THÔNG TIN SỰ KIỆN: Lễ trao học bổng DAIKIN 2022 và giao lưu giữa DN với SV

Ngày 05/11/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Lễ trao học bổng DAIKIN 2022 và giao lưu giữa DN với SV
Đơn vị tổ chức Khoa Cơ khí
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)