THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tổ chức “Phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Ngày 06/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Tổ chức “Phiên tòa giả định” hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11
Đơn vị tổ chức Khoa KHXH&NV
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa KHXH&NV
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)