THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sơ duyệt Hội diễn Văn nghệ, Kỷ niệm 12 năm thành lập Đội tình nguyện Đoàn Khoa Kinh tế

Ngày 13/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Sơ duyệt Hội diễn Văn nghệ, Kỷ niệm 12 năm thành lập Đội tình nguyện Đoàn Khoa Kinh tế
Đơn vị tổ chức Đoàn Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1, 17h-19h - HT1)