THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội diễn văn nghệ Khoa KT-TC

Ngày 19/11/2022
Giờ 17:30
Tên sự kiện Hội diễn văn nghệ Khoa KT-TC
Đơn vị tổ chức Khoa KT-TC
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)