THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội đồng đánh giá luận án Tiến Sĩ

Ngày 24/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Hội đồng đánh giá luận án Tiến Sĩ
Đơn vị tổ chức Viện Nuôi trồng thủy sản
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)