THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thi kết thúc học phần Công nghệ gen - lớp 62CNSH

Ngày 19/11/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Thi kết thúc học phần Công nghệ gen - lớp 62CNSH
Đơn vị tổ chức Bộ môn Công nghệ sinh học, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường
Địa điểm Phòng C2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - C2)