THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chương trình "The Next Banker 2023 - ACB"

Ngày 10/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Chương trình "The Next Banker 2023 - ACB"
Đơn vị tổ chức Khoa Kế toán - Tài chính, Trung tâm HTVL&KN
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì Khoa Kế toán - Tài chính, Trung tâm HTVL&KN
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)