THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội trường số 3 sửa chữa (không sử dụng)

Ngày 25/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội trường số 3 sửa chữa (không sử dụng)
Đơn vị tổ chức Trường ĐH Nha Trang
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3, 13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)