THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học"

Ngày 05/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên Trường
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - HT1, 7h-9h - HT1)