THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tọa đàm dự án Vietskill

Ngày 10/11/2022
Giờ 13:30
Tên sự kiện Tọa đàm dự án Vietskill
Đơn vị tổ chức Phòng HTQT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường X
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)