THÔNG TIN SỰ KIỆN: Seminar của Giáo sư Kim Hwa Soo về Metaverse

Ngày 07/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Seminar của Giáo sư Kim Hwa Soo về Metaverse
Đơn vị tổ chức Khoa Công nghệ thông tin
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì TS. Phạm Thị Thu Thúy
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)