THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sinh hoạt CLB Tiếng Anh cho SV toàn Trường (Lần thứ 3-HK1)

Ngày 13/11/2022
Giờ 15:30
Tên sự kiện Sinh hoạt CLB Tiếng Anh cho SV toàn Trường (Lần thứ 3-HK1)
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH4)