THÔNG TIN SỰ KIỆN: Định hướng chọn ngành cho sinh viên K62

Ngày 10/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Định hướng chọn ngành cho sinh viên K62
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)