THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thi công chức Ngân hàng nhà nước

Ngày 13/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Thi công chức Ngân hàng nhà nước
Đơn vị tổ chức Phòng Tổ chức Nhân sự
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)