THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy

Ngày 04/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy
Đơn vị tổ chức Đoàn Thanh niên Trường
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)