THÔNG TIN SỰ KIỆN: Ký biên bản hợp tác giữa Viện NTTS với Công ty Cổ phần Thủy sản Dương Hùng Miền trung

Ngày 08/11/2022
Giờ 08:30
Tên sự kiện Ký biên bản hợp tác giữa Viện NTTS với Công ty Cổ phần Thủy sản Dương Hùng Miền trung
Đơn vị tổ chức Viện Nuôi trồng thủy sản
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)