THÔNG TIN SỰ KIỆN: Khai mạc khóa học QPAN lần 2 - HK1 năm học 2022-2023

Ngày 08/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Khai mạc khóa học QPAN lần 2 - HK1 năm học 2022-2023
Đơn vị tổ chức Trung tâm GDQP&AN
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT3, 9h-11h - HT3)