THÔNG TIN SỰ KIỆN: Duyệt chương trình "Phiên tòa giả định"

Ngày 05/11/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Duyệt chương trình "Phiên tòa giả định"
Đơn vị tổ chức Khoa KHXH&NV
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT3)