THÔNG TIN SỰ KIỆN: họp BCĐ

Ngày 10/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện họp BCĐ
Đơn vị tổ chức PTCNS
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)