THÔNG TIN SỰ KIỆN: Thảo luận về phương án thu học phí đới với lớp do TTĐTBD quản lý

Ngày 07/11/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Thảo luận về phương án thu học phí đới với lớp do TTĐTBD quản lý
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH1, 15h-17h - PH1)