THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp bốc thăm hội thao

Ngày 03/11/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Họp bốc thăm hội thao
Đơn vị tổ chức VPCĐ
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH1)