THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp trực tuyến

Ngày 03/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp trực tuyến
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK, 9h-11h - PTK)