THÔNG TIN SỰ KIỆN: tập huấn về chuyển đổi số

Ngày 08/11/2022
Giờ 08:30
Tên sự kiện tập huấn về chuyển đổi số
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK, 9h-11h - PTK)