THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo Quốc tế IFS

Ngày 05/12/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Hội thảo Quốc tế IFS
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)