THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thảo chuyển đổi số

Ngày 12/11/2022
Giờ 13:30
Tên sự kiện Hội thảo chuyển đổi số
Đơn vị tổ chức Viettel Khánh Hòa, Đoàn TN Trường ĐH Nha Trang,
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3)