THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp tổng kết công tác quảng bá tuyển sinh năm 2022 và đề xuất Kế hoạch năm 2023.

Ngày 08/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Họp tổng kết công tác quảng bá tuyển sinh năm 2022 và đề xuất Kế hoạch năm 2023.
Đơn vị tổ chức Phòng Đào tạo ĐH
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường X
Chủ trì PHT. Quách Hoài Nam
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)