THÔNG TIN SỰ KIỆN: Giao lưu văn hóa, sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Trung - Khoa ngoại ngữ

Ngày 17/11/2022
Giờ 15:00
Tên sự kiện Giao lưu văn hóa, sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Trung - Khoa ngoại ngữ
Đơn vị tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Trung - Khoa ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - HT1, 17h-19h - HT1)