THÔNG TIN SỰ KIỆN: Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam - Hội cựu giáo chức

Ngày 17/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam - Hội cựu giáo chức
Đơn vị tổ chức Hội cựu giáo chức
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1)