THÔNG TIN SỰ KIỆN: Hội thi lái xe AT

Ngày 25/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Hội thi lái xe AT
Đơn vị tổ chức TTvpth & HoDa Việt Nam
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4)