THÔNG TIN SỰ KIỆN: Khoá tập huấn Design - Thinking

Ngày 26/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Khoá tập huấn Design - Thinking
Đơn vị tổ chức Trung tâm HTVL&KN
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4, 13h-15h - PH4, 15h-17h - PH4)