THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chương trình tư vấn tật khúc xạ mắt học đường cho SV

Ngày 12/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Chương trình tư vấn tật khúc xạ mắt học đường cho SV
Đơn vị tổ chức Trung tâm HTVL&KN
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1)