THÔNG TIN SỰ KIỆN: Rà soát 1 số chính sách liên quan đến hoạt động đào tạo...

Ngày 11/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Rà soát 1 số chính sách liên quan đến hoạt động đào tạo...
Đơn vị tổ chức PĐTĐH
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH2, 15h-17h - PH2)