THÔNG TIN SỰ KIỆN: PTCHC họp CB

Ngày 09/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện PTCHC họp CB
Đơn vị tổ chức PTCHC
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - PH1, 15h-17h - PH1)