THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp Hội cựu giáo chức NTU

Ngày 09/11/2022
Giờ 17:30
Tên sự kiện Họp Hội cựu giáo chức NTU
Đơn vị tổ chức Hội cựu giáo chức NTU
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1)