THÔNG TIN SỰ KIỆN: Seminar - GS Ari Kokko

Ngày 08/11/2022
Giờ 14:00
Tên sự kiện Seminar - GS Ari Kokko
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)