THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp về công tác bổ nhiệm

Ngày 10/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Họp về công tác bổ nhiệm
Đơn vị tổ chức P TC-NS
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK, 9h-11h - PTK)