THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp về công tác bổ nhiệm

Ngày 11/11/2022
Giờ 10:00
Tên sự kiện Họp về công tác bổ nhiệm
Đơn vị tổ chức Phòng Tổ chức Nhân sự
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2)