THÔNG TIN SỰ KIỆN: làm việc với DN

Ngày 14/11/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện làm việc với DN
Đơn vị tổ chức TtHTVL
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PTK)