THÔNG TIN SỰ KIỆN: họp về công tác bổ nhiệm

Ngày 09/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện họp về công tác bổ nhiệm
Đơn vị tổ chức
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1)