THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp với JVPF Nhật

Ngày 24/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp với JVPF Nhật
Đơn vị tổ chức P. KHCN
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2)