THÔNG TIN SỰ KIỆN: Văn Chào mừng NGVN 20/11_Khoa KTGT

Ngày 14/11/2022
Giờ 13:00
Tên sự kiện Văn Chào mừng NGVN 20/11_Khoa KTGT
Đơn vị tổ chức Khoa KTGT
Địa điểm Hội trường 3
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (13h-15h - HT3, 15h-17h - HT3, 17h-19h - HT3, 19h-22h - HT3)