THÔNG TIN SỰ KIỆN: Khám sức khỏe SV64 (cả ngày)

Ngày 25/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Khám sức khỏe SV64 (cả ngày)
Đơn vị tổ chức Trung tâm PVTH
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1, 9h-11h - HT1, 13h-15h - HT1, 15h-17h - HT1)