THÔNG TIN SỰ KIỆN: Chia sẻ thông tin việc làm và Hướng nghiệp SV Khoa Điện – Điện tử

Ngày 12/11/2022
Giờ 07:30
Tên sự kiện Chia sẻ thông tin việc làm và Hướng nghiệp SV Khoa Điện – Điện tử
Đơn vị tổ chức Khoa Điện – Điện tử
Địa điểm Phòng họp 4
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì TS. Bùi Thúc Minh
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH4, 9h-11h - PH4)