THÔNG TIN SỰ KIỆN: Học phần KT

Ngày 19/11/2022
Giờ 07:00
Tên sự kiện Học phần KT
Đơn vị tổ chức Khoa Kinh tế
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - HT1)