THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp phòng TCNS

Ngày 14/11/2022
Giờ 15:30
Tên sự kiện Họp phòng TCNS
Đơn vị tổ chức PTCNS
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (15h-17h - PH1)