THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp về các dự án

Ngày 15/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp về các dự án
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng tiếp khách
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PTK)