THÔNG TIN SỰ KIỆN: Sơ duyệt chương trình giao lưu văn hóa _Khoa Ngoại ngữ

Ngày 16/11/2022
Giờ 17:00
Tên sự kiện Sơ duyệt chương trình giao lưu văn hóa _Khoa Ngoại ngữ
Đơn vị tổ chức Khoa Ngoại ngữ
Địa điểm Hội trường 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (17h-19h - HT1)