THÔNG TIN SỰ KIỆN: Đảng uỷ tiếp Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ

Ngày 17/11/2022
Giờ 09:00
Tên sự kiện Đảng uỷ tiếp Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ
Đơn vị tổ chức VPT
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (9h-11h - PH2)