THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp thảo luận về kế hoạch và dự toán ngân sách 2023

Ngày 22/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp thảo luận về kế hoạch và dự toán ngân sách 2023
Đơn vị tổ chức PKHTC
Địa điểm Phòng họp 2
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH2, 9h-11h - PH2)