THÔNG TIN SỰ KIỆN: Họp rà soát vị trí việc làm

Ngày 17/11/2022
Giờ 08:00
Tên sự kiện Họp rà soát vị trí việc làm
Đơn vị tổ chức P TC-NS
Địa điểm Phòng họp 1
Cán bộ trực
Lịch công tác trường
Chủ trì
Thành phần tham dự
Thời gian - địa điểm (7h-9h - PH1, 9h-11h - PH1)